Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes274
Včera14
Tento týždeň943
Tento mesiac1963
Všetky návštevy129444

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Moškurjáková Z., Hrnčiarová A. ( B.Bystrica, Bratislava )_ Posttraumatická porucha symbolických funkcií,
Piatok, 17 September 2010 19:11Anotácia k prednáške :

 


 

POSTTRAUMATICKÁ PORUCHA SYMBOLICKÝCH FUNKCIÍ, HLASU A SLUCHU
 
     Prednáška je kazuistikou 23 ročnej pacientky , ktorá utrpela pri ťažkej autonehode traumu capitis s polytraumou a s následnou ischémiou mozgu s poruchou mozgových funkcií a vznikom apalického syndrómu.
      Účastníci prednášky sa oboznámia s výsledkami klinicko-logopedických vyšetrení, ktoré boli realizované Bratislavským Afaziologickým Testom / BAT/ a zároveň aj so stavom po intenzívnej klinicko-logopedickej starostlivosti / trvajúcej 13 mesiacov/ podľa metodiky Kimla.
       Táto štúdia prípadu má za cieľ získanie nových informácií ako aj možnosť konfrontácie v klinicko-logopedickej starostlivosti o pacientov po vážnych dopravných nehodách, ktorý sú nesporne nezanedbateľným problémom súčasnej spoločnosti ,pričom vzrastajúci trend spôsobuje mnohé osobné tragédie a súčasne znamená problém zdravotnícky, sociálny, psychologický i ekonomický.

Prednáška:


Mgr. Zuzana Moškurjáková
PhDr.Anna Hrnčiarová ,CSc.
 

Posttraumatická porucha symbolických funkcií, hlasu a sluchu

 
Dovoľte Vám Vážené auditórium ,aby som Vám predstavila svoju prácu ktorá vznikla pod vedením našej hlavnej odborníčky PhDr. Anny Hrnčiarovej .
 
Posttraumatická porucha symbolických funkcií, hlasu a sluchu je širokou a vážnou témou.     Nesporne  nezanedbateľným problémom súčasnej spoločnosti je narastajúci počet vážnych dopravných nehôd. Tento vzrastajúci trend spôsobuje mnohé osobné tragédie a súčasne znamená problém zdravotnícky, sociálny , psychologický i ekonomický.
         Častým následkom traumy mozgu je porucha symbolických funkcií. Pacient s poruchou symbolických funkcií potrebuje komplexnú liečebnú starostlivosť, ktorú zabezpečuje tím odborníkov- neurológovia, klinický logopédi, traumatológovia, fyziológovia, psychiatri.
 Významné miesto v diagnostike a reedukácií symbolických funkcií partí najmä klinickému logopédovi.
          Úspech reedukácie závisí od viacerých faktorov / Hrnčiarová, 1985/:
1.      od miesta ,rozsahu a formy poškodenia mozgu,
2.      od druhu a stupňa poruchy,
3.      od vzdelania, kultúrnej úrovne, veku motivácie/ pravdepodobne aj od inteligencie a osobnosti / pacienta a od jeho spolupráce s terapeutom,
4.      od intenzity a dĺžky reedukácie reči.
 
 
 
Z týchto dôvodov Vám dnes chcem predstaviť kazuistiku 23 ročnej R.J. po autohavárií.
Už samotný názov prezrádza veľmi širokú tému, lebo ide o poruchu symboliky , hlasu a sluchu.
 
KAZUISTIKA
 
J.R.
Vek:23
Vznik ochorenia: autohavária
Povolanie: študentka
RA: bez pozoruhodností
OA: prekonala bežné detské ochorenia
SP: Pacientka utrpela pri autohavárií úraz hlavy a ďalšie početné poranenia/ polytrauma/.     
Počas prevozu do nemocnice zastáva srdca a nasledovná hypoxia / bez udania dĺžky.    
Trvania mozgovej hypoxie/. Vykonaná tracheostómia. Pacietka bola 16 týždňov v kóme, po precitnutí z kómy sa  rozvinul apalický syndróm s centrálnou parézou, inkontinencia.
Klinická diagnóza: tauma capitis s ischémiou mozgového tkaniva s následnou poruchou mozgových funkcií a vznikom apalického syndrómu.
Premorbídna úroveň pacientky: reč ,sluch , hlas –v norme
      Pacientka poslaná na Foniatrické oddelenie NsP Roosevelta s diagnózou trauma capitis
 / sedem mesiacov po autonehode/ na doriešenie foniatrickej a klinicko-logopedickej diagnostiky, k reedukácii reči súvzťažne s korekciou sluchovej poruchy.
      Počas prvej návštevy pacientka na vozíku. Nereaguje na žiadne výzvy, úplne bez hlasového prejavu. Podľa udania matky sa po prebratí s kómy snaží o dorozumievanie písomnou formou, ale neúspešne.
 
        Prvé foniatrické vyšetrenie
hlas: vyšetrenie hlasu pre úplnu neschopnosť fonácie nebolo možné realizovať.
sluch: diagnostikovaná susp. porucha sluchu bez možností diferenciácie stupňa a druhu sluchovej poruchy.
 
 
 Prvé klinicko-logopedické vyšetrenie/ apríl 1998/
reč- žiadna spolupráca, vyšetrenie nerealizovateľné
záver: nemanifestujúca sa percepcia a úplný výpad expresie, gnózie a praxie.
 
 
Druhé vyšetrenie rok po autohavárii / október 1998/
Foniatrické vyšetrenie:
Hlas- vyšetrenie hlasu bolo sťažené pre nespoluprácu pacientky/ na otázku ,prečo sa nechce dať vyšetriť naznačuje inkoherentne, „že ona už nemá mandle“/. Pacientka je afonická, pri pokuse o fonáciu hlások, slabík nevydá žiadny, ani kvalitatívne zmenený hlas.
Chýba aj základný prejav hlasového a dychového orgánu- kašeľ, smiech.
Sluch-vyšetrenie BERA potvrdilo poruchu sluchu v zmysle hypacusis perceptiva bilaterálne ťažkého stupňa / hladina sluchového prahu HTL80- 90 dB/. Diagnostiku susp. centrálnej poruchy sluchu nie je možné realizovať pre nespoluprácu. Pre korekciu sluchovej poruchy
Pridelený načúvací aparát WIDEX L32.
Klinicko-logopedické vyšetrenie:
T.O- pacientka premorbídne v norme t.č. predĺžená latencia, bradypsychia, ľahká dekoncentrácia pozornosti. Orientácia osobou a miestom obnovená, časovo dezorientovaná.
Pre poruchu sluchu a vážne problémy s poorozumením sa cíti neistá, posunkami sa snaží upozorniť, že nepočuje, ostatné ťažkosti akoby neboli dôležité/ ani imobilita/.
Reč: Porozumenie deficitné aj pri jednoduchých verbálnych výzvach/ napr. „ako sa voláte?“,
„viete aký je dnes deň?“/ Porozumenie sa zlepší použitím gestikulácie a písomných výziev. Spontánna rečová produkcia nie je prítomná. Pacientka nie je schopná artikulovať ani izolované hlásky.
Pamäť orientačne/ podľa Hrnčiarová,A. 2002/- ťažká porucha
Vyšetrenie symbolických funkcií:
Na vyšetrenie použitý BAT / Hrnčiarová 1985/
Záver: Vyšetrenie symbolických funkcií podľa BAT poukázalo na 67% -nú poruchu symbolických funkcií a 33%-né obnovenie symbolických funkcií. Difúzne poškodenie symbolických funkcií ťažkého stupňa sa projekuje do zachovania písomného spontánneho prejavu, písomnej kalkúlie a grafického prejavu- kreslenia.
 
 
Tretie vyšetrenie dva roky po úraze: / november 1999/
T.O. : pri reedukácii symbolických funkcií / trvajúcej 13 mesiacov/, sme použili metodiku Kimla, ktorá vychádza zo zachovania štyroch základných podmienok vpracovávania podmienených reflexov.
/19 prvkov, str. 161-165, Kiml 1969/.
Foniatrické vyšetrenie:
Hlas- funkcia hlasiviek obnovená. Vzhľadom na celkový tonus znížená funkcia fonačných orgánov. Insuficiencia hlasiviek sa podieľa na poruche hlasu.
Sluch- audiometrické vyšetrenie: prah vzdušného vedenia /HTL/
Vpravo 80-90 dB v rečovej frekvencii
Vľavo 80-90 dB v rečovej frekvencii
Záver: percepčná porucha sluchu ťažkého stupňa bilaterálne. Susp. centrálna porucha sluchu.
Klinicko-logopedické vyšetrenie:
Vyšetrenie symbolických funkcií BAT / november1999/ poukázalo na 74% -né obnovenie a 26%-nú poruchu symbolických funkcií. Difúzne poškodenie ľahkého stupňa/ pri zachovaní zrakovej gnózie a praxie a výpade sluchovej gnózie/. Uvedený stav gnózíí sa projekuje do vyššie opísaného stavu v impresívnej reči , spontánneho rečového prejavu, kalkúlie a grafického prejavu- kreslenia.
 
 
Konštatujeme, že erudovane orientovaná klinicko-logopedická diagnostika a správne načasovaná diferencovaná terapia v spolupráci s rodinnými príslušníkmi pri štandartnej medikamentóznej terapii a liečebnej rehabilitácii zmiernila handicap postihnutého jedinca na hranicu sociálnej únosnosti. 
Posledná zmena na Piatok, 17 September 2010 19:20
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel