Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes265
Včera14
Tento týždeň934
Tento mesiac1954
Všetky návštevy129435

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Malagová E., Birošová M. ( Prešov )_ Klinicko logopedická terapia pri narušenom vývine reči
Sobota, 18 September 2010 16:59

LOGOPEDICKÝ MATERIÁL PRI INTERVENCII OVR

(Prezentácia)

Mgr. Malagová Eleonóra, Mgr. Birošová Monika,
Prešov 2006

2. Svidnícke klinicko logopedické dni

     Chceli by sme vám tu prezentovať náš metodický materiál – teda jeho obrazovú časť-, ktorý je súčasťou našej logopedickej intervencie pri OVR. Je výsledkom skúseností počas našej log. praxe. Skôr, ako sa ale k nemu dostanem, chcem vám vysvetliť, podľa akého kľúča sme ho zostavovali. Výber slov/obrázkov je ovplyvnený hláskami, teda poradím, ako si ich dieťa osvojuje vo svojom vývine. Samozrejme vieme, že vyvodzovanie hlások nie je súčasťou terapie pri OVR. V súčasnosti sa do popredia dostáva Lahyovej model. Je to vynikajúci prístup, ktorý sa opiera o prirodzenú postupnosť vo vývine dieťaťa a o vzájomnú interakciu matka – dieťa. No, určite tí z vás, ktorí s ním pracujú, sa stretli aj s takouto otázkou zo strany rodičov, a to aj napriek vašej intervencii,: “Kedy moje dieťa začnete učiť správne rozprávať, správne vyslovovať hlásky?“ My sme v našej ambulancii urobili čiastočný kompromis, hlásky sme zakonponovali do terapie, usporiadali sme ich podľa toho, ako si ich dieťa počas vývinu reči postupne osvojuje ( samohlásky: A, O, U, E, I, spoluhlásky: M B T P D V F K J H G S C CH, N, Č, Š, Z, Ž, L, Ť,…) Vyhýbame sa označeniu „hláska“ alebo „učíme sa tú a tú hlásku“. Používame metódu napodobňovania, odzerania, dieťaťu sa predostiera ako zvuk, pričom využívame zvuky okolo nás, z prírody, používame prirodzené komunikačné situácie (pr.: Ak máme okruh s hláskou A: „Á, tu je bába“….). Takže to bolo trochu na vysvetlenie, prečo na tom materiály uvidíte napísané "hlásky".

     Vždy po zdiagnostikovaní, na začiatku terapie robíme intervenciu, rodičia sú oboznámení s plánovaným postupom v terapii. Je im vysvetlené, že hlavná časť terapie sa bude odohrávať u nich doma, na ulici, v prirodzenom prostredí ich dieťaťa. Mali by byť aktívnou súčasťou pri stimulácii rečového vývinu ich dieťaťa.
Taktiež aj my sa snažíme v ambulancii vytvoriť, čo najprirodzenejšie komunikačné situácie, v ktorých postupne prezentujeme rodičom jednotlivé kom. stratégie:

A to:

  1. Stratégie zamerané na dieťa ( z očí do očí, čakanie, nasledovanie záujmu dieťaťa, opakovanie)
  2. Stratégie ľahšieho porozumenia, teda reč tela, používanie gest, vyladenie sa na rečovú úroveň dieťaťa.
  3. Stratégie výmen – raz ty, raz ja, interpretácia, napodobňovanie/zrkadlenie.
  4. Stratégie nových pojmov alebo nálepky, komentovanie, premosťovanie.
  5. Stratégie rečového vzoru alebo modelovanie.
  6. Stratégie konverzácie – otázky a odpovede, napovedanie.

     Napríklad: Ak pracujeme s met. materiálom, ktorého súčasťou sú slová s hláskou V: Rodičom ukazujeme, kde všade môžu stimulovať reč svojho dieťaťa, napr.: pri denných rutinách, v kúpeľni, pri rannom umývaní: „Aha, voda. Voda tečie. Tu je veľa vody. Voda tečie do vane. … Á, tu je vata. atď. Teda používame slová a vety na úrovni nášho dieťaťa alebo o stupienok náročnejšie, komentujeme činnosti, pomenúvame predmety, ….

Ako som na začiatku povedala, toto je základná obrázková časť met. materiálu. Okrem toho používame rôzne skladačky, hry, počítačové programy.

     Medzi jednotlivými pracovnými listami ( met. materiálom, omaľovankami) pracujeme na rozvoji slovnej zásoby v jednotlivých tematických okruhoch. (napr.: časti tela pri samohláskach), rozvoj sluchovej/fonematickej diferenciácie, atď.  No táto postupnosť nie je zákonom. Každá intervencia je prispôsobené tomu ktorému dieťaťu, aby bola preň, čo najprirodzenejšia, rešpektujúca jeho vývinovú úroveň, tematická náplň sa prispôsobuje ( z časti) záujmom dieťaťa. Vieme, že ak chceme byť dobrými logopédmi, musíme byť aj dobrými psychológmi, stratégmi a hercami.

Posledná zmena na Sobota, 18 September 2010 23:56
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel