Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes273
Včera14
Tento týždeň942
Tento mesiac1962
Všetky návštevy129443

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Hrnčiarová A. ( Bratislava )_ 15-ty rok funkcie hlavného odbormíka MZ SR
Nedeľa, 19 September 2010 00:13

15. rok funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky pre klinickú logopédiu a jeho poradného zboru

PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.,
hlavný odborník MZ SR pre klinickú logopédiu 
B r a t i s l a v a

     Vchádzame do 15. roku inštitúcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre klinickú logopédiu. Keď vo februári 1993 ustanovil minister zdravotníctva túto čestnú funkciu, dosť málo sme vedeli o náplni , právach a najmä povinnostiach hlavného odborníka. Začali sme s konštituovaním poradného zboru, do ktorého som sa ja, ako radový klinický logopéd, vymenovaný do funkcie, snažila nájsť ľudí - bezúhonných, s morálkou profesionála, anamnézou bezchybného odborníka, organizačne schopného a kolegiálno - priateľského, obľúbeného človeka a v neposlednom rade ochotného spolupracovať, pracovať- bez nároku na honorár. Čas ukázal, že nie celkom vždy som mala šťastnú ruku. Človek mieni a v tomto prípade, kolegovia a vedľajšie tlaky ľudí ( v tzv. funkciách) a organizácií, niektorých zneistili, zmenili, možno vystrašili. Stáť si za svojim, nikdy nebolo a ani nie je vždy ľahké. Zorientovať sa v spleti života ešte ťažšie a zložitejšie.

 

     Každý z nás však stále dostáva tak v živote, ako aj vo funkcii svoju šancu - pokiaľ nepochybil v základných princípoch. V priebehu tohto obdobia požiadala o odchod z našich radov len jedna kolegyňa, z dôvodu odchodu do penzie, a bola plnohodnotne nahradená. I tu, využívam príležitosť, aby som jej poďakovala za jej dlhoročnú serióznu prácu v prospech odboru. Keď teda hovoríme o hlavnom odborníkovi , treba explicitne definovať , o čo v tejto funkcii ide.

 

 

     Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, podľa zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov ustanovuje a jednoznačne definuje postavenie hlavného a krajských odborníkov . Hlavný odborník je menovaný ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Podieľa sa na odbornom a organizačnom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti a je poradným orgánom ministerstva. Odborné riadenie uskutočňuje v spolupráci s príslušnou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, príslušnou stavovskou organizáciou a akreditovanými vzdelávacími ustanovizňami. Jeho povinnosti sú rozšírené o vypracovanie a realizáciu hlavných smerov rozvoja v príslušnom odbore, o realizáciu a, natívne, vypracovanie koncepcie odboru, o podieľaní sa na vypracúvaní podkladov na prevzatie legislatívnych noriem EÚ, Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií.

     Podieľa sa na odbornom usmerňovaní a kontrole príslušnej zdravotnej starostlivosti a navrhuje konkrétne opatrenia na zvyšovanie konkrétnej úrovne práce. Je zodpovedný za optimálnu sieť v odbore a navrhuje organizačno – odborné opatrenia na zefektívnenie diagnosticko – liečebnej činnosti.
Navrhuje indikátory kvality a hodnotí kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Spolupracuje so súvzťažnými disciplínami v záujme komplexnosti a koordinácie.
So stavovskými organizáciami sa podieľa na vypracovaní opatrení , zameraných na prehlbovanie etiky zdravotníckych pracovníkov.
Podieľa sa kontrole poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Podáva ministerstvu údaje o počtoch zdravotníckych pracovníkov vo svojom odbore, informuje o závažných nedostatkoch a o problémoch odboru, vrátane návrhov na prijatie opatrení.
Podáva návrhy na uplatňovanie preventívnych, diagnostických a liečebných postupov a štandardných diagnostických a terapeutických postupov v príslušnom odbore.
Spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe všeobecných právnych predpisov a legislatívnych noriem v zdravotníctve.
Podieľa sa na vzdelávaní a príprave zdravotníckych pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania a navrhuje opatrenia na zvýšenie účinnosti vzdelania.
Podľa potreby sa zúčastňuje na práci odborných komisií a pracovných skupín ministerstva.

     Jeho poradným zborom po odbornej stránke sú krajskí odborníci. Tí sa podieľajú na metodickom usmerňovaní činnosti zdravotníckych pracovníkov svojho odboru a spolupracujú s úsekom zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja, tiež priamo s lekárom samosprávneho kraja a s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

     Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vymenováva t.č.99 hlavných odborníkov. Krajských odborníkov vymenúva generálny riaditeľ sekcie zdravia na základe odporúčania hlavného odborníka ministerstva Okrem vážnych uvedených povinností má hlavný odborník a krajskí odborníci aj práva, ktoré sú nezastupiteľné a vychádzajú paradoxne z povinností. Vo vzťahu k horeuvedenému sme riešili v priebehu predchádzajúcich rokov úlohy týchto kategórií. V rovine legislatívnej, v rovine kontrolnej činnosti, v spolupráci so školiacimi pracoviskami , so súvzťažnými ministerstvami, s odbornými organizáciami, so zdravotnými poisťovňami, so štátnymi orgánmi, v rovine prezentácie odboru doma i v zahraničí.

     V rovine legislatívnej : Postavili sme seriózne legislatívno-právne základy klinickej logopédie ako samostatného vedného odboru, ktorý pôsobí v rezorte zdravotníctva . V koncepcii odboru sme explicitne určili predmet a objekt skúmania vednej disciplíny, nadobudnutie vzdelania a kvalifikačných zručností , ako aj spoluprácu so súvzťažnými vednými disciplínami , perspektívu odboru a organizačno-metodické vedenie. Opakovane sme obhájili zotrvanie odboru v rezorte zdravotníctva. Zúčastnili sme sa pripomienkovania desiatok novelizácií koncepcií, metodických pokynov, vyhlášok, nariadení vlády , zákonov a iných zákonných noriem. Vypracovali sme Koncepciu rozvoja odboru klinická logopédia. Vytvorili sme normy personálneho a materiálno-technického vybavenia pracovísk, tak štandárd ako i nadštandárd. Razantne sme pripomienkovali navrhované normy minimálneho personálneho vybavenia. Vypracovali sme dennú a hodinovú frekvenciu (prebiehali aj rokovania s PHARE). Opakovane sme pripravili a tiež obhájili podklady pre platové ohodnotenie v odbore klinická logopédia. Vypracovali sme katalógy pracovných činností a opakovane obhájili ich neredukciu. Opakovane sme sa zúčastnili na tvorbe oceňovania /bodového ohodnotenia/ výkonov v procese klinicko-logopedickej diagnostiky a terapie . Vypracovali sme zoznam klinických diagnóz , na ktorých odbor participuje. Participujeme na práci pracovnej skupiny katalogizačnej komisie ministerstva zdravotníctva. Personálne sme zabezpečili pracovnú komisiu akreditačnej komisie ministerstva zdravotníctva. Vypracovali a obhájili sme Certifikačný študijný program z afaziológie, ktorý je súčasťou Nariadenia vlády SR.

     V rovine kontrolnej činnosti: Realizovali sme kontrolu poskytovania klinicko-logopedickej starostlivosti na niekoľkých pracoviskách.
 
     Spolupráca s pre a postgraduálnymi pracoviskami: Od určitej doby, nie našou vinou, predtým korektná spolupráca s pregraduálnym pracoviskom, viazne. Spolupráca s postgraduálnym pracoviskom – Slovenskou zdravotníckou univerzitou pokračuje vo forme špecializovaných kurzov, predatestačných sústredení, účasťou hlavného odborníka na špecializačných skúškach pre výkon práce v zdravotníctve (pokiaľ je pozvaný). Spolupráca so súvzťažnými ministerstvami : V minulosti sa realizovali rokovania s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre obhájenie zaradenia pregraduálneho vzdelávania logopédov do sústavy zdravotníckych disciplín.  Predrokovali sme na Ministerstve práce a sociálnych veci Slovenskej republiky materiály, týkajúce sa platového zaradenia klinických logopédov.
 
     Spolupráca s odbornými organizáciami :V minulosti aktívna a konštruktívna spolupráca so Slovenskou asociáciou logopédov, po transformácii asociácie na občianske združenie a zmene vedenia, spolupráca , nie našou vinou viazne, napriek tomu , že vysoko odborne rozpracovaná legislatíva odboru klinická logopédia , pomohla SAL splniť podmienky vstupu do štruktúr organizácie európskych logopédov - CPLOL. Na vysokej úrovni je spolupráca inštitúcie hlavného odborníka so Sekciou klinickej logopédie SSO Slovenskej lekárskej spoločnosti. Spolupráca so stavovskou organizáciou v minulosti aktívna, hlavná odborníčka sa prezentovala ako členka Privatizačnej komisie Sekcie klinickej logopédie SKVVZP, prežívala v bezprostrednej minulosti zmrazenie vzťahov. Viacerí členovia poradného zboru participujú na funkciách v štruktúrach stavovskej organizácie. Od nového vedenia komory očakávame, a už sa aj rysuje, optimalizáciu spolupráce a vzájomnej konštruktívnej spolupráce.

     Spolupráca so zdravotnými poisťovňami : Hlavná odborníčka realizovala osobne jednania na riaditeľstvách jednotlivých zdravotných poisťovní. Vypracovala v spoluautorstve Zoznam klinicko-logopedických výkonov, pre potreby zdravotných poisťovní.

     Spolupráca s Národnou radou Slovenskej republiky, Vládou Slovenskej republiky, Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky:
Jednotlivým výborom NR SR a všetkým poslancom boli doručené komplexné materiály od kolektívu autorov o odbore klinická logopédia.
Hlavná odborníčka rokovala v minulosti s predstaviteľmi Vlády SR ohľadom platovej akceptácie klinických logopédov, tiež vypracovala obsiahly materiál o odbore pre potreby Kancelárie prezidenta republiky .

     Prezentácia odboru doma i v zahraničí : Hlavná odborníčka spolupracuje pravidelne s médiami : v STV- natočila dva dokumentárne filmy s tematikou Afázia, v TV Petržalka realizovala 2O minútový televízny dialóg o afáziách, absolvovala niekoľko diskusných stretnutí v dennom vysielaní televízií. Bola autorkou článkov a absolvovala mnohé rozhovory pre tlač. Realizovala 90 minútovú reláciu v Slovenskom rozhlase (SR) na tému afázie, niekoľko kratších vstupov v SR a v Rádiu Regína. S Dr. Búnovou absolvovali 6O minútový živý diskusný vstup v SR.  Mgr. Z .Moškurjáková vystúpila v STV1 , v hlavnom spravodajstve, pri príležitosti Európskeho dňa logopédie. Odbor klinická logopédia prezentovala hlavná odborníčka v Ruskej federácii a pravidelne prezentuje v spolupráci s odborníkmi z Českej republiky. Členka poradného zboru Dr. B. Búnová reprezentuje odbor v spolupráci s odborníkmi v Nemecku , Rakúsku a v Českej republike, Dr . K. Púllová v Izraeli. Viacerí členovia poradného zboru a hlavná odborníčka sa aktívne zúčastňujú na vedeckých podujatiach nielen odboru, ale aj súvzťažných disciplín ako i na prednáškach pre laickú verejnosť.

     Hlavný odborník v odbore spolu s poradným zborom musí akceptovať široké spektrum zorných uhlov ako sú : základné politické ciele štátu, programové vyhlásenie vlády, aktuálne problémy rezortu a v neposlednom rade záujmy svojho odboru, jeho kredibilitu, spoločenskú dôležitosť. Konkrétne úskalia, s ktorými musí ,žiaľ , bojovať, sme my sami.
POSLEDNÁ VERZIA!!!!

Posledná zmena na Nedeľa, 19 September 2010 00:47
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel