Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes265
Včera14
Tento týždeň934
Tento mesiac1954
Všetky návštevy129435

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Michaličková M. ( Praha )_ Asociácia
Nedeľa, 19 September 2010 00:23

Vážené dámy a pánové,

     Dovolte mi, abych se představila. Jsem Dr. Marcela Michaličková – předsedkyně Asociace klinických logopedů České republiky, kde jsem již 16 let od jejího založení. Byla jsem požádána PaedDr. Jánem Čabiňákem, předsedou sekce klinické logopedie SSO, abych na vaší mezinárodní konferenci přednesla zprávu o naší Asociaci klinických logopedů ČR, jejich úspěších a neúspěších.

 

     Asociace vznikla v r. 1991 jako nutnost zachránit klinické logopedy ve zdravotnictví. V té době nás nechtělo ani ministerstvo zdravotnictví ani ministerstvo školství. Byla to nepředstavitelně dlouhá a těžká jednání. Až ministr Bojar stanovil, že logopedi ve zdravotnictví byli a budou i nadále. V r.1991 bylo ČNR (Česká národní radou) na návrh poslankyně Pavlíkové uzákoněno postavení kl. logopedie v zákonu č.20 Sb. – O péči a zdraví lidu –novelizováno č. 548, kdy byl kl. logoped definován jako nelékař VŠ a tedy i obor klinické logopedie. 

 

 

     Založili jsme samostatné odborné nezávislé sdružení podle zákona 83. Asociaci kl. logopedů, která hájila profesní a odborné postavení v rámci zdravotnictví. V té době vznikla i Všeobecná zdravotní pojišťovna, požádali jsme celkem 11 zemí o pomoc při vytváření Sazebníku zdravotních výkonů a vzory stanov. V roce 1992 byl vydán zákon č.160 – o státních a nestátních zdravotnických zařízeních, který stanovil i podmínky pro vykonávání logopedické praxe v NZZ, kde podmínkou bylo vysokoškolské magisterské vzdělání a speciální průprava. Asociace logopedů ve zdravotnictví se přejmenovala na Asociaci klinických logopedů ve zdravotnictví, která vytvořila systém k zajištění naší odbornosti v NZZ, formou osvědčení, které respektovaly i státní úřady. Ihned na počátku devadesátých let byl navázán kontakt s IALPEM, byly vytvořeny stanovy AKL, které byly doplněny o Etickou chartu AKL, zpřesňoval se obsah speciální průpravy, byly stanoveny podmínky, garance této průpravy.

     Zároveň jsme museli upevnit pozici kl. logopeda ve zdravotní pojišťovně (VZP), protože to byla jediná instituce která lékaře a nás financovala. Výběrovým řízením jsme vytvořili pozici kl. logopeda – na Ústředí VZP –revizního pracovníka. Doslova na poslední chvíli jsme se dostali do Cenových jednání mezi ambulantní specialisty – kde jsme dojednávali , aby naše péče nebyla podhodnocená, ale byla v Sazebníku výkonu ohodnocena jako lékařská péče. Všechny zákonné změny ve zdravotnictví byli předmětem velmi náročných mnoholetých a celoročních jednání a sledování i hlídání všech odborných práv. V rámci jednání se Zdravotními pojišťovnami, na Dohodovacích řízeních, Ministerstvu zdravotnictví., atd.

     V r. 1994 začala AKL vydávat vlastní odborný časopis. V r.2000 byly přijaty nové Stanovy AKL, které již obsahovaly všechny atributy pro organizační a odborné vedení oboru klinické logopedie. V roce 2003 jsme se stali rovnoprávnými členy CPOL (stálé styčné komise pro řečové terapeuty a logopedy EU). V současné době postavení oboru již ovlivňuje přijatý zákon č. 96 Sb. z roku 2004 o Podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytování zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

  • v něm byly stanoveny podmínky k výkonu povolání – magisterské studium se státní zkouškou z logopedie a surdopedie na fakultě speciální pedagogiky
  • absolvování specializačního vzdělávání
  • systém celoživotního vzdělávání, kreditní systém zajišťuje permanentní odborné další vzdělávání našich členů.

     Co se nám osvědčilo:
V současné době je 402 členů, z nichž je v NZZ 320 a ve státních zdravotních zařízeních 82.

1) Určitě se nám osvědčilo, že AKL ČR je profesní a odborné sdružení a všichni kliničtí logopedi ve zdravotnictví pochopili, že v jednání s pojišťovnami, MZ ČR a dalšími institucemi musí být silná organizace, která bojuje za finanční ohodnocení kl. logopedů a jeho právní postavení vedle lékařů a že máme Stanovy, které zabezpečili fungování AKL ČR.
2) Osvědčilo se nám, že Rada AKL ČR má 7 členů, kde každý člen plně zodpovídá za úkoly, které mu byly svěřeny (ekonomické, vzdělávání, zahraniční akce, naše konference, vedení celé AKL).
3) Založení kanceláře AKL ČR, která usnadňuje administrativní vedení Asociace.
4) Sponzorský dar ve výši 150 000,-Kč, kde jsme mohli vybavit naši kancelář, vypracovává se podle ČLK evidenční softwarový program, který postihne problematiku evidence, vzdělávání, kredity a vedení statistiky.
5) Osvědčilo se nám, že máme každé 3 roky volby, které zajišťují možnost změnit vedení Asociace.
6) Důležité je, aby ve vedení byli spolehliví lidé
7) Založení webových stránek na internetu
8) Velmi nám pomohla, také spolupráce s odborníky ze SlovenskaProblémy AKL ČR:

  1. S každým novým ministrem jsme museli opět vysvětlovat, kdo je kl. logoped a jaké má vzdělání – podléhá to politickým vlivům
  2. Vzdělání kl. logopedů se Asociace snaží zajistit v současné době na Lékařské fakultě
  3. Snahou Asociace je získávat mladé lidi formou grantů, aby se i oni snažili publikovat a tím také přinášet nové podněty. Zatím je to ve stadiu příprav.
  4. Příliš málo našich členů se dále vzdělává na získání doktorátů nebo PHD. Absolvování VŠ – Pedagogického směru je pro zdravotnictví málo.
  5. Zatím se nám nepovedlo oslovit i pedagogické fakulty a zapojit jejich studenty formou grantů do spolupráce s Asociací kl. logopedů ČR. Důvodem jsou neustálé změny ve zdravotnictví.
  6. Problémem může být získávání kvalitních a schopných lidí do vedení Asociace. Dalších problémů může být mnoho, ale důležité je, aby Asociace byla silná a urychleně reagovala na nečekané změny. Zatím se nám nejvíce osvědčila Asociace klinických logopedů, jako samostatná organizace , která je začleněna ve všech jednáních u ambulantních specialistů.
  7. Nyní bych přednesla

     Informaci o CPLOL , kterou vypracovala Dr. Havelková, která je pověřena jednáním za Asociaci CPLOL – Stálá styčná komise logopedů v EU byla založena v r.1988 dvanácti evropskými zeměmi. Zkratka je vytvořena počátečními písmeny z francouzského názvu. Členy CPLOL jsou národní logopedické organizace. Od r.2004 je CPLOL tvořena 25 profesními organizacemi z 23 zemí. Současně jsou evidováni i pozorovatelé, kteří se ucházejí o členství. Členskou základnu tvoří více než 60 tisíc odborníků. Sídlem CPLOL je Paříž. ČR se stala členem CPLOL v květnu 2004. Oficiálními jednacími jazyky v CPLOL je angličtina a francouzština. Webové stránky: www.cplol.org

     Organizace CPLOL
Valné shromáždění určuje směrování CPLOL a je složeno ze dvou delegátů z každé země. Zasedání valného shromáždění je jedenkrát za dva roky.

Výkonný výbor CPLOL sestává z presidenta, generálního sekretáře pokladníka a čtyř viceprezidentů. Těchto sedm členů musí být reprezentanty nejméně šesti zemí. Členové výkonného výboru CPLOL jsou voleni na dva roky.
Delegáti jednotlivých zemí pracují ve dvou komisích: profesní praxe a vzdělání. V každé komisi má každá členská země jednoho delegáta. Mimo těchto dvou komisí je zřízen vědecký komitét a komitét pro společnou platformu zemí EU.
Od r. 1992 se pořádají vědecké konference CPLOL jedenkráte za tři roky.
Poslední kongres byl v r. 2006 v Berlíně.
Cíle CPLOL:
1) reprezentovat členské evropské profesní organizace na mezinárodní scéně
v jednotlivých parlamentech a v EU
2) harmonizovat profesní problematiku pro jednotlivé členské země
- vykonávat jednotlivé profese v jednotlivých zemí EU
- koordinace podmínek pro vykonávání logopedické praxe
- srovnávání kvalifikací
- úprava legislativy týkající se této profese
- výměna výsledků výzkumů a odborných znalostí v logopedii
- úprava standardů kvality vzdělání a postgraduálního vzdělání
3) studium regulací a rozhodnutí EU, které mají vliv na logopedii
4) zúčastňovat se setkání s jinými profesními organizacemi, které mají vztah k logopedii v EU
5) poskytovat asistenci jednotlivým členským asociacím, je-li v obecním zájmu EU
6) organizovat evropské vědecké konference
7) publikovat vědecké materiály
8) zajišťovat kontakty s profesními a vědeckými organizacemi celého světa
9) garantovat studium a publikovat dokumenty, které mají vztah k evropské logopedii
10)poskytovat odborné rady pro obor logopedie, je-li požádána některou
z členských organizací
11)podílet se na vývoji profese logopedie z hlediska vzdělání, jednání a
a přijímání dalších organizací za členy CPLOL.

Chtěla bych poděkovat za srdečné pozvání na Vaší konferenci a věřím, že bude dobrá spolupráce mezi slovenskými a českými klinickými logopedy.

Děkuji za pozornost

Posledná zmena na Nedeľa, 19 September 2010 00:46
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel