Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes271
Včera14
Tento týždeň940
Tento mesiac1960
Všetky návštevy129441

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Voldřichová M. ( Praha )_ Logopedická společnost Miloše Sováka
Nedeľa, 19 September 2010 00:41

Tradice české logopedie.

Mgr. Michaela Voldřichová
předsedkyně Logopedické společnosti Miloše Sováka, Praha

     Již dlouholetou tradici v české logopedii představuje logopedická společnost. Ráda bych tady dnes připomněla jejího zakladatele, prof. Miloše Sováka a informovala o historii a současnosti LSMS.

     Já osobně jsem pro Logopedickou společnost Miloše Sováka (LSMS) začala aktivně pracovat v r. 1995, tedy několik let po úmrtí pana profesora. Nepatřím tedy k jeho pamětníkům, nemohu citovat ani vzpomínky z osobních setkání, ani zážitky ze zajímavých přednášek během studia, ani z průběhu zkoušek. Přesto považuji za důležité, aby se o jeho jménu a odborné společnosti s ním spojené vědělo. Mnohým z Vás jen připomenu a oživím informace již známé, nejmladším kolegyním a kolegům představím důležité okamžiky z nedávné historie logopedie v Čechách.

 

     Prof. Sovák se narodil 15.dubna 1905. Původně byl foniatrem a lékařem ORL. Již v 50. letech zavedl v tehdejším Československu systém logopedické péče v oboru zdravotnictví. Uvedl tím vlastně do praxe povolání logopeda. Již v r. 1947 prosadil vysokoškolské studium speciální pedagogiky, tehdy ještě pod názvem pedopatologie. Od r. 1953 existovalo na pedagogické fakultě UK v Praze studium defektologie. Později zřídil prof. Sovák samostatnou katedru speciální pedagogiky. 

 

 

     V roce 1946 byl v Praze založen tzv. logopedický ústav. Již tenkrát se jednalo o zařízení výjimečné, které svou organizací, rozsahem a obsahem činnosti předběhlo svou dobu. Převedeno do dnešní terminologie, jednalo se o centralizaci preventivní, terapeutické, pedagogické a sociální péče o osoby, převážně děti, s narušenými komunikačními schopnostmi.

     Zajímavá byla organizace logopedického ústavu. Strukturou spadal mezi ústavy nápravně výchovné péče o mládež, zařazen však byl do zdravotnictví. O organizaci činnosti logopedického ústavu a o všech jeho složkách činnosti si dnes, upřímně řečeno, můžeme nechat jen zdát. Na jeho půdě spolupracovali lékaři i pedagogové. Logopedové zde působící se specializovali na práci, řekli bychom, podle hlavních diagnóz. To znamená na správnou výslovnost, palatolálie, afázie, mentální subnormy, spastiky. Nezbytnou součástí logopedického ústavu byla jeho funkce coby školicího pracoviště. Byli zde školeni zdravotníci, pedagogové i střední zdravotnický personál. V ústavu absolvovali své studijní praxe též studenti oboru defektologie. Protože na půdě logopedického ústavu byl zároveň rozpracováván vědecký základ oboru logopedie, vytvářela se zde tzv. československá logopedická škola. Zajímavým z dnešního pohledu byl fakt, že výzkumy a činnost logopedického ústavu podporovalo jak ministerstvo zdravotnictví, tak i ministerstvo školství. V 50. letech nebyl obor logopedie uznán jako zdravotnický obor, protože v té době stejnou činnost údajně splňoval lékařský obor foniatrie. Proto byl v roce 1960 logopedický ústav zcela zrušen.

     Odborníci v oboru logopedie však nadále vyžadovali možnost odborných kontaktů, pociťovali nutnost výměny názorů a informací, hledali možnosti dalšího vzdělávání a podíleli se na výzkumné činnosti. Proto byla v roce 1970 založena Česká logopedická společnost. V roce svého založení měla pouhých 49 členů, o pět let později již 1001. Členové se podle místa bydliště dělili do poboček. V každém kraji byla zřízena zpravidla jedna pobočka. Podle odborných zájmů potom členové LSMS pracovali v tzv. sekcích. Těch bylo celkem 7:

  1. předškolní výchova
  2. poruchy učení
  3. speciální školy pro děti s vadami řeči a pro neslyšící
  4. sekce logopedie ve zdravotnictví
  5. somatopedická sekce
  6. tyflopedická sekce
  7. psychopedická sekce.

     Postupem času některé ze sekcí přestaly úplně vykazovat činnost, jiné se naopak úzce specializovaly a zcela se osamostatnily. Tak vznikla např. samostatná Psychopedická společnost, Somatopedická společnost, Tyflopedická společnost, společnost Dyslexie a také Asociace klinických logopedů.

     Dnešní logopedická společnost se organizací a způsobem práce i obsahem činnost liší od společnosti, v jejímž vedení stál přímo prof. Sovák. Je však stále přímým pokračovatelem České logopedické společnosti a navazuje na činnost svých kolegů. Od roku 1989 nese jméno prof. Miloše Sováka. Proto Vám chci přiblížit její organizaci, náplň práce a cíle.

     LSMS je dobrovolným sdružením logopedů a dalších odborníků z oborů, které se zabývají lidskou komunikací. K dnešnímu dni má LSMS přes 400 členů z řad logopedů , pedagogů, psychologů a dalších. Z hlediska vědního oboru logopedie považuji za důležité, že téměř stejným dílem tvoří členskou základnu logopedové z oboru školství i zdravotnictví. Již dávno tedy neplatí, že LSMS zajišťuje zájmy pouze logopedů pracujících ve školství.

     Ve vedení LSMS stojí hlavní výbor, který podle stanov tvoří 9 řádně volených členů. Nápomocno je ještě dalších pět poradců. Postupem času se náplň práce LSMS měnila. V současné době bychom činnost LSMS mohli specifikovat v následujících oblastech: 1.vzdělávací, 2. publikační, 3.informační a 4. osvětová. Ze spoluúčasti členů na rozhodování o činnosti LSMS jednoznačně vyplynulo, že největší zájem je o vzdělávací akce. V současné době organizujeme 10 – 12 odborných kurzů a seminářů ročně. Tyto semináře jsou vedeny českými i zahraničními lektory.

     Jedenkrát ročně pořádáme celostátní logopedickou konferenci.
Akce LSMS nejsou určeny striktně pouze členům LSMS. Podle posluchačů, kterým jsou určeny, bychom mohli vymezit 3 základní skupiny kurzů:

  1. kurzy s metodologickou nebo diagnostickou náplní. Ty jsou zpřístupněny pouze logopedům se SZZ nebo absolventům SPPG.
  2. semináře zaměřené na všeobecnou logopedickou nebo psychologickou problematiku. Tyto jsou určeny všem zájemcům z řad logopedů, pedagogů, psychologů ale i studentů a rodičů.
  3. na kurzy zaměřené na osvětu a prevenci je zvána i laická veřejnost.

     Pro své členy vydává LSMS dvakrát ročně informační bulletin, kde jsou členové LSMS informováni o novinkách z oboru logopedie a příbuzných věd. Jsou zde publikovány recenze odborné literatury i pomůcek pro logopedickou praxi. Nedílnou součástí každého bulletinu jsou přihlášky na všechny odborné semináře a kurzy v nadcházejícím období. Tyto bulletiny obdrží členové LSMS zdarma. Jedenkrát ročně pořádá LSMS celostátní konferenci, převážně s mezinárodní účastí. Na konferenci jsou zváni členové LSMS, ale vítáni jsou i ostatní zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Na konferenci obdrží účastníci také sborník odborných statí Česká logopedie, který LSMS vydává jednou ročně a který obsahuje kromě referátů přednesených na konferenci i jiné odborné příspěvky. V roce stého výročí narození prof. Sováka, tedy v roce 2005, vydala LSMS navíc ještě studijní materiál, jakousi čítanku neboli výbor z díla prof. Sováka.

     LSMS v poslední době dává velký důraz na mezinárodní spolupráci. Zveme zahraniční lektory, účastníme se zahraničních vzdělávacích akcí. Povedlo se nám po dlouhé době navázat spojení s Miloš Sovák Schule v Německu. To je škola pro děti s vadami řeči, která od r. 1985 nese jméno prof. Sováka. Úzkou spolupráci jsme navázali především s Německou logopedickou společností. Pevně doufáme, že se nám v letošním roce podaří nastartovat dobré vztahy také s kolegy ze Slovenska.

     Aktuální informace o vzdělávacích akcích a ostatních aktivitách LSMS naleznete na webových stránkách http://lsms.ora.cz/

Posledná zmena na Piatok, 24 September 2010 18:12
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel