Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes30
Včera33
Tento týždeň94
Tento mesiac63
Všetky návštevy139067

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Ako sa zdravotník môže chrániť pred postihom
Streda, 29 Február 2012 09:38

„ Logopetko Vám na Vaše vyžiadanie prináša právne záväzné stanovisko k aktuálnej problematike všetkých ambulancií klinickej logopédie na Slovensku“ 


Ako sa zdravotník môže chrániť pred postihom

Každý má právo sa slobodne rozhodnúť, či prijme alebo odmietne poskytnutie starostlivosti.

Ako má postupovať lekár, ak pacient, resp. jeho zákonný zástupca odmietne navrhovanú liečbu ? Sú aj iné riešenia, než len podpísanie reverzu ? S týmito otázkami je počas svojej praxe neraz konfrontovaný každý lekár.

Ochrana telesnej integrity

Súčasťou práva na ochranu osobnosti je ochrana telesnej integrity a možnosť disponovať vlastným telom. Toto právo, ktoré má každý a nikomu nemožno uprieť, má zásadný význam pri poskytovaní starostlivosti. Právo na ochranu telesnej integrity a právo na ochranu zdravia sa dopĺňajú, za istých okolností však môžu stáť proti sebe.

S výnimkou poskytovania starostlivosti neexistuje v zásade beztrestná možnosť zasahovať do telesnej integrity iného ľudského jedinca. Prakticky každý zdravotný výkon zasahuje alebo môže zasiahnuť do telesnej integrity.

Práve preto viaceré medzinárodnoprávne dokumenty a rovnako aj naše zákony priznávajú každému právo slobodne sa rozhodnúť, či prijme alebo odmietne poskytovanie starostlivosti. 

Informovaný súhlas

Kľúčovým právnym predpisom je zákon č.576/2004 Z.z. a zmeny a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej iba ZoZS). Zákon ukladá ošetrujúcemu zdravotníkovi povinnosť „informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách jej odmietnutia“ definovaný okruh osôb. To umožňuje, aby sa pacient (prinajmenšom teoreticky) rozhodol slobodne a informovane, či vôbec chce, aby mu bola poskytnutá starostlivosť. Inak povedané, pacient sa rozhoduje, či udelí informovaný súhlas.

V prevažnej väčšine pacient informovaný súhlas udelí, a preto sa mu môže starostlivosťposkytnúť. Informovaný súhlas nie je potrebný iba v niekoľkých situáciach, ktoré sú v ZoZS jednoznačne definované.

Tento názor možno podporiť aj znením článku 5 Dohovoru o ľudských právach v biomedicíne. Súhlas s poskytovaním starostlivosti udeľuje osoba, ktorej sa má starostlivosť poskytnúť, s výnimkou osôb, ktoré sa považujú za neschopné udeliť informovaný súhlas. Tými sú maloleté deti (podľa ZoZS do veku 18 rokov), osoby pozbavené spôsobilosti či s obmedzenou spôsobnosťou na právne úkony. 

Odmietnutie liečby je medicínsko-právny problém

V každodennom živote zdravotníkov sa vyskytujú situácie, pri ktorých pacient odmieta navrhovanú liečbu. Takáto situácia je z medicínsko-právneho hľadiska riziková a môže vyústiť prípadne až do trestného stíhania zdravotníka.

ZoZS pre takýto prípad v & 6 ods. 10 ustanovuje, že spôsob, obsah a odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, jeho odmietnutie a odvolanie sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie. Z dikcie tohto ustanovenia je zrejmá povinnosť zdravotníka zapísať do zdravotnej dokumentácie obsah poučenia pacienta, ako aj to, že pacient navrhovaný výkon odmietol. Pacient v zásade nie je povinný takéto odmietnutie starostlivosti, v minulosti známe ako negatívny reverz, podpisovať v zdravotnej dokumentácii.

Pokiaľ teda pacient po príslušnom poučení alebo odmietnutí poučenia starostlivosti odmieta, je podľa ZoZS jedinou povinnosťou zdravotníka túto skutočnosť zapísať do zdravotnej dokumentácie. Je výhodné získať od pacienta podpis k takémuto zápisu, no nútiť ho k podpisu nemožno.

Odmietnutie starostlivosti zákonným zástupcom

Osobitná situácia nastane, ak sa zákonný zástupca rozhoduje udeliť informovaný súhlas s poskytovaním starostlivosti osobe nespôsobilej. V takomto prípade sa do zdravotnej dokumentácie zapisuje aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas a takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Tu však môžu nastať situácie, v ktorých dochádza k rozporu medzi rozhodnutím zákonneho zástupcu a osoby nespôsobilej udeliť informovaný súhlas. Ak zákonný zástupca odmietne udeliť súhlas, príslušný poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záaujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas. Súhlas súdu potom nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

To je aj riešením situácie, v ktorej rodič ako zákonný zástupca dieťaťa nebude z náboženských dôvodov súhlasiť s podaním život zachraňujúcej krvnej transfúzie dieťaťu v hemoragickom šoku.

Negatívny reverz

Súčasná, relatívne ešte stále nová legislatíva, rovnako ako nedostatok stanovísk kompetentných orgánov či odborných spoločností je zdrojom neistoty zdravotníckych pracovníkov. V tomto zmysle táto anylýza spracovaná na základe dvojjedinej pozície lekára a právnika v jednej osobe, pána JUDr.MUDr. Petra Kováča, PhD., za aktívneho konzultovania s právnou zábezpekou Informačnej agentúry Logopetko, prináša aj všetkým klinickým logopédom na Slovensku potrebnú orientáciu vo veľmi citlivej oblasti vzájomných vzťahov a zlepšovania zdravotníckych služieb. Hoci je problematika odmietnutia liečby u nás dávno zvládnutá negatívnymi reverzmi (v porovnaní s krajinami Európy), zdravotnícki pracovníci sa z pochopiteľných dôvodov obávajú možných dôsledkov. Práve preto sme pre Vás vstúpili aj na túto pôdu, aby sme vaše situácie Vám čo najviac uľahčili, a možno aj začali odbornú interdisciplinárnu diskusiu.

Spracované na základe uverejneného príspevku JUDr.MUDr.Petra Kováča,PhD., súdneho lekára a súdneho znalca, Bratislava,
zo Zdravotníckych novin č.7 / 2012.
Informačná agentúra Logopetko Svidník

Posledná zmena na Utorok, 12 Február 2013 19:04
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel